METODY FILTRACJI

Filtracja jest podstawowym procesem stosowanym w technologii uzdatniania wody, który jest realizowany w urządzeniach nazywanych filtrami. Mechanizm ten jest od dawna znany i stosowany w oczyszczaniu wody, podczas którego przepływa ona w określonym kierunku i z odpowiednią prędkością przez złoże filtracyjne. Najczęściej stosowanymi materiałami filtracyjnymi są: piasek kwarcowy, materiały katalityczne, węgiel antracytowy i granulowany węgiel aktywny. Dobór metody filtracji zależy od wyników badania wody. 

FORMULARZ DOBORU FILTRÓW


Metody filtracji:

Sedymentacja - oddzielanie od płynu zawieszonych w nim cząstek (zawiesin). Polega na rozdzielaniu substancji niejednorodnych przez pory wkładów filtracyjnych lub przy pomocy innych urządzeń wytrącających osady, piaski, cząsteczki rdzy. Sedymentacja prowadzi więc do rozdziału substancji niejednorodnych, a kryterium podziału jest gęstość. Cząstki mniejsze, tworzące zmętnienie wody, aby sedymentować, muszą najpierw ulec koagulacji i flokulacji.

Sorpcja - pochłanianie jednej substancji – sorbatu, przez inną substancję – sorbent. Dzieli się na: adsorpcję, absorpcję, wymianę jonową.

Odmanganianie, Odżelazianie - usuwanie manganu/ żelaza wymaga stosowania odpowiednich odżelaziaczy ze złożami katalitycznymi. Nie są to zwykłe materiały filtracyjne, gdyż posiadają właściwości katalityczne – jednocześnie utleniają rozpuszczone substancje oraz zatrzymują je na powierzchni złoża. W zależności od rodzaju złoża katalitycznego, konieczne jest dla zachowania właściwości przeprowadzanie procesu ich regeneracji nadmanganianem potasu (KMnO4).

Koagulacja - technologicznie eliminacja rozproszonych cząstek w wodzie przez ich aglomerację (nagromadzenie) w drodze zmniejszenia stopnia dyspersji (rozproszenia substancji rozproszonej) układu koloidowego (niejednorodnej mieszaniny, w której jedna jest rozproszona w drugiej). Najczęściej stosowanymi koagulantami są siarczan glinu (Al2(SO4)3) i siarczan żelaza (Fe2(SO4)3).

Napowietrzanie - dostarczanie do wody tlenu poprzez metodę „rura w rurę”, inżektorów lub aeratorów w celu usunięcia w wodzie rozpuszczonych gazów.

Zmiękczanie - wśród różnych metod zmiękczających wodę poleca się wymianę jonową. W tym celu stosuje się silnie kwaśne kationity pracujące w cyklu sodowym, co oznacza, że jony wapnia i magnezu są zatrzymywane i wymieniane na jony sodu.

Dezynfekcja - jest to proces polegający na zastosowaniu lamp UV, których żarniki emitują fale o częstotliwości 254 um, które zabijają wszelkie wirusy i bakterie. Lampy UV stosuje się w sytuacji gdy istnieje podejrzenie o obecności w wodzie bakterii Coli oraz innych drobnoustrojów. Można je stosować również w celu ochrony instalacji przed wtórnym skażeniem wody.

Sposób uzdatniania wody:

Przekroczone parametry jakości wody:

Filtracja na węglu aktywnym Barwa, Chlor, Mętność, Utlenialność, Węgiel organiczny, Zapach
Chlorowanie + Filtracja na węglu aktywnym Amoniak
Ozonowanie + Filtracja na węglu aktywnym Węgiel organiczny
Chemiczne utlenianie + Filtracja Utlenialność
Ozonowanie Amoniak, Azotyny, Bakterie
Chlorowanie Azotyny, Bakterie
Odwrócona osmoza Amoniak, Azotany, Krzemionka, Magnez, Przewodność elektryczna, Siarczany, Twardość ogólna, Wapń
Wymiana jonowa Azotany, Krzemionka, Magnez, Siarczany, Wapń
Promieniowanie UV Bakterie
Flokulacja + Filtracja Barwa, Mętność, Zapach
Demineralizacja Chlorki
Napowietrzanie Dwutlenek węgla wolny, Zapach
Odkwaszanie Dwutlenek węgla wolny
Alkalizacja Dwutlenek węgla wolny
Odmanganianie Mangan
Odsalanie Przewodność elektryczna
Zmiękczanie Twardość ogólna
Dekarbonizacja Zasadowość m (zdolność do zobojętniania kwasów do pH = 4,3 (KS 4,3))
Odżelazianie Żelazo ogólnePRZEJDŹ DO ZAMÓWIENIA


Informacje

Kategorie