METODY FILTRACJI

Filtracja jest podstawowym procesem stosowanym w technologii uzdatniania wody, który jest realizowany w urządzeniach nazywanych filtrami. Mechanizm ten jest od dawna znany i stosowany w oczyszczaniu wody, podczas którego przepływa ona w określonym kierunku i z odpowiednią prędkością przez złoże filtracyjne. Najczęściej stosowanymi materiałami filtracyjnymi są: piasek kwarcowy, materiały katalityczne, węgiel antracytowy i granulowany węgiel aktywny. Dobór metody filtracji zależy od wyników badania wody. 

FORMULARZ DOBORU FILTRÓW


Metody filtracji:

Sedymentacja - oddzielanie od płynu zawieszonych w nim cząstek (zawiesin). Polega na rozdzielaniu substancji niejednorodnych przez pory wkładów filtracyjnych lub przy pomocy innych urządzeń wytrącających osady, piaski, cząsteczki rdzy. Sedymentacja prowadzi więc do rozdziału substancji niejednorodnych, a kryterium podziału jest gęstość. Cząstki mniejsze, tworzące zmętnienie wody, aby sedymentować, muszą najpierw ulec koagulacji i flokulacji.

Sorpcja - pochłanianie jednej substancji – sorbatu, przez inną substancję – sorbent. Dzieli się na: adsorpcję, absorpcję, wymianę jonową.

Odmanganianie, Odżelazianie - usuwanie manganu/ żelaza wymaga stosowania odpowiednich odżelaziaczy ze złożami katalitycznymi. Nie są to zwykłe materiały filtracyjne, gdyż posiadają właściwości katalityczne – jednocześnie utleniają rozpuszczone substancje oraz zatrzymują je na powierzchni złoża. W zależności od rodzaju złoża katalitycznego, konieczne jest dla zachowania właściwości przeprowadzanie procesu ich regeneracji nadmanganianem potasu (KMnO4).

Koagulacja - technologicznie eliminacja rozproszonych cząstek w wodzie przez ich aglomerację (nagromadzenie) w drodze zmniejszenia stopnia dyspersji (rozproszenia substancji rozproszonej) układu koloidowego (niejednorodnej mieszaniny, w której jedna jest rozproszona w drugiej). Najczęściej stosowanymi koagulantami są siarczan glinu (Al2(SO4)3) i siarczan żelaza (Fe2(SO4)3).

Napowietrzanie - dostarczanie do wody tlenu poprzez metodę „rura w rurę”, inżektorów lub aeratorów w celu usunięcia w wodzie rozpuszczonych gazów.

Zmiękczanie - wśród różnych metod zmiękczających wodę poleca się wymianę jonową. W tym celu stosuje się silnie kwaśne kationity pracujące w cyklu sodowym, co oznacza, że jony wapnia i magnezu są zatrzymywane i wymieniane na jony sodu.

Dezynfekcja - jest to proces polegający na zastosowaniu lamp UV, których żarniki emitują fale o częstotliwości 254 um, które zabijają wszelkie wirusy i bakterie. Lampy UV stosuje się w sytuacji gdy istnieje podejrzenie o obecności w wodzie bakterii Coli oraz innych drobnoustrojów. Można je stosować również w celu ochrony instalacji przed wtórnym skażeniem wody.

Sposób uzdatniania wody:

Przekroczone parametry jakości wody:

Filtracja na węglu aktywnymBarwa, Chlor, Mętność, Utlenialność, Węgiel organiczny, Zapach
Chlorowanie + Filtracja na węglu aktywnymAmoniak
Ozonowanie + Filtracja na węglu aktywnymWęgiel organiczny
Chemiczne utlenianie + FiltracjaUtlenialność
OzonowanieAmoniak, Azotyny, Bakterie
ChlorowanieAzotyny, Bakterie
Odwrócona osmozaAmoniak, Azotany, Krzemionka, Magnez, Przewodność elektryczna, Siarczany, Twardość ogólna, Wapń
Wymiana jonowaAzotany, Krzemionka, Magnez, Siarczany, Wapń
Promieniowanie UVBakterie
Flokulacja + FiltracjaBarwa, Mętność, Zapach
DemineralizacjaChlorki
NapowietrzanieDwutlenek węgla wolny, Zapach
OdkwaszanieDwutlenek węgla wolny
AlkalizacjaDwutlenek węgla wolny
OdmanganianieMangan
OdsalaniePrzewodność elektryczna
ZmiękczanieTwardość ogólna
DekarbonizacjaZasadowość m (zdolność do zobojętniania kwasów do pH = 4,3 (KS 4,3))
OdżelazianieŻelazo ogólnePRZEJDŹ DO ZAMÓWIENIA


Informacje

Kategorie