Przekroczenia i co dalej? 

Przekroczenia mikrobiologiczne

Woda jest jednym z najważniejszych surowców naturalnych, niezbędnym do życia każdego organizmu na Ziemi. Niestety, jakość wody pitnej nie zawsze spełnia wymagania norm sanitarnych, a wyniki badań przeprowadzanych przez różne instytucje wskazują na występowanie przekroczeń mikrobiologicznych wody w wielu regionach świata.

Przekroczenia mikrobiologiczne to sytuacja, w której ilość bakterii, wirusów, grzybów i innych mikroorganizmów czy pierwiastków w wodzie przekracza dopuszczalne normy. Przyczyny takich przekroczeń są różne i zwykle związane z niewłaściwą jakością wody w źródłach lub zanieczyszczeniami, które w trakcie transportu i przetwarzania docierają do odbiorców końcowych.

Normy dla poszczególnych parametrów
Oznaczony parametrJednostkaDopuszczalna wartość (NDS) wskaźników
jtk/100ml – liczba jednostek tworzących kolonie w 100 ml ≤ – wynik analiz powinien być mniejszy lub równy podanej dopuszczalnej wartości wskaźnika.
Ogólna liczba mikroorganizmów w temperaturze 22C±2C, 68±4h jtk/1ml bez nieprawidłowych zmian
Liczba enterokoków kałowych jtk/100ml 0
Liczba bakterii grupy coli jtk/100ml 0
Liczba Escherichia coli jtk/100ml 0
Liczba Clostridium perfringens łącznie ze sporami jtk/100ml 0
pH 6,5 – 9,5
Przewodność elektryczna właściwa (PEW) w temp. 25°C mS/cm ≤ 2500
mS/m ≤ 250
Mangan (Mn) mg/l ≤ 50
Żelazo (Fe) mg/l ≤ 200
Twardość ogólna mg CaCO3/l 60 – 500
mmol/l 0,6-5
Mętność NTU Zalecany zakres wartości do 1,0
Barwa mgPt/l Akceptowalna bez nieprawidłowych zmian
Liczba progowa zapachu (TON) Akceptowalna bez nieprawidłowych zmian
Liczba progowa smaku (TFN) Akceptowalna bez nieprawidłowych zmian
Utlenialność z KMnO4 (Indeks nadmanganianowy) mg/l ≤ 5
Azotany (NO3) mg/l ≤ 50
Azotyny (NO2) mg/l ≤ 0,50
Amonowy Jon (Jon amonu) mg/l ≤ 0,50

Kontrola liczby mikroorganizmów w wodzie pitnej i stężenie chloru

Liczba mikroorganizmów w wodzie pitnej jest jednym z kluczowych parametrów, które należy mieć pod kontrolą. W temperaturze 22°C ± 2°C, przez okres 68 ± 4 godzin, ogólna liczba mikroorganizmów w punkcie czerpalnym u konsumenta powinna być bez nieprawidłowych zmian, jeżeli woda jest dezynfekowana chlorem lub jego związkami. Dopuszczalne stężenie wolnego chloru w zbiorniku magazynującym wodę w środkach transportu lądowego, powietrznego lub wodnego wynosi 0,3-0,5 mg/l.

Bakterie E. Coli i enterokoki

Liczba enterokoków kałowychEscherichia Coli musi być na poziomie równym 0.

W przypadku wykrycia bakterii grupy E. Coli na poziomie < 10 jtk (NPL)/100 ml należy wykonać badanie parametru E. Coli i enterokoki w związku z § 21 ust. 4 rozporządzenia. Liczba bakterii grupy E. Coli oraz Clostridium Perfringens łącznie ze sporami musi być na poziomie równym 0 ale dopuszcza się pojedyncze bakterie < 10 jtk (NPL).

pH i przewodność elektryczna właściwa

Wynik pH powinien mieścić się w granicach normy 6,5-9,5, co jest ważne przy ocenie agresywnych właściwości korozyjnych wody. W przypadku wody niegazowanej rozlewanej do butelek lub pojemników wartość minimalna może zostać obniżona do 4,5 jednostek pH. Dla wody rozlewanej do butelek lub pojemników z natury bogatej w ditlenek węgla lub sztucznie wzbogaconej ditlenkiem węgla, wartość minimalna może być niższa.

Przewodność elektryczna właściwa (PEW) w temp. 25°C – norma zależy od jednostki, w której był badany parametr. W jednostce mS/cm norma to ≤ 2500, natomiast w jednostce mS/m norma to ≤ 250. Przewodność elektryczna właściwa powinna być również uwzględniona przy ocenie agresywnych właściwości korozyjnych wody.

Mangan i żelazo

Mangan (Mn) powinien mieć wynik mniejszy lub równy 50, a Żelazo (Fe) mniejszy lub równy 200 mg/l. Są to wartości dopuszczalne w kranie konsumenta.

Twardość wody – zalecane wartości i jednostki pomiarowe

Twardość wody mierzona jest w różnych jednostkach. Dla jednostki mg CaCO3/l, wartość twardości powinna wynosić od 60 do 500, a dla jednostki mmol/l, ten zakres powinien mieścić się między 0,6 a 5. Oznacza to, że wartość twardości, zalecana dla zdrowia ludzkiego, mieści się w tych zakresach. Jednakże, nie stanowi to wymogu dla przedsiębiorstw wodociągowo-kanalizacyjnych, aby dostosowywać poziom twardości wody.

Mętność i barwa – parametry jakości wody

Mętność wody nie powinna przekraczać 1,0 mg PT/l. W przypadku uzdatniania wody powierzchniowej, wartość mętności nie powinna przekraczać 1,0 NTU (nefelometrycznych jednostek mętności) po uzdatnieniu. Ta wartość musi być akceptowalna dla konsumentów bez wpływu na smak lub zapach wody.

Barwa wody powinna mieścić się w zakresie do 15 mg Pt/l, co jest akceptowalne dla konsumentów bez wpływu na smak lub zapach wody.

Wartości progowe zapachu (TON) i smaku (TFN) powinny być akceptowalne dla konsumentów bez wpływu na smak lub zapach wody.

Utlenialność i azotany – wymagania dla parametrów chemicznych

Indeks nadmanganianowy (utlenialność z KMnO4) nie powinien przekraczać 5. Nie jest konieczne oznaczanie tego parametru, jeśli badany jest ogólny węgiel organiczny.

Stężenie azotanów (NO3) nie powinno przekraczać 50, a stężenie azotynów (NO2) nie powinno przekraczać 0,50. Warunek [azotany]/50+[azotyny]/3=<1 powinien być spełniony, gdzie wartości w nawiasach kwadratowych oznaczają stężenie azotanów (NO3) i azotynów (NO2) w mg/l. Stężenie azotynów w wodzie uzdatnionej wprowadzonej do sieci wodociągowej lub innych urządzeń dystrybucji nie może przekraczać wartości 0,10 mg/l.

Dopuszczalna wartość wskaźnika amonowego jonu (jon amonu) wynosi ≤ 0,50.

Jeśli występują nieprawidłowości w wodzie, można je skorygować poprzez stosowanie odpowiednich filtrów lub urządzeń uzdatniających. Wyniki badań wody są ważnym krokiem w identyfikowaniu problemów i wyborze odpowiedniej metody ich rozwiązania.

W dzisiejszych czasach, gdy jakość wody pitnej jest coraz bardziej zagrożona, ważne jest, aby każdy z nas zdawał sobie sprawę z istotności jej czystości i przestrzegał podstawowych zasad dbania o wodę. Tylko w ten sposób możemy zapewnić sobie i naszym bliskim bezpieczne i zdrowe źródło wody pitnej.

Produkty, które mogą Cię zainteresować:

Informacje

Kategorie